Acte necesare

ATENȚIE!

Enumerarea de mai jos este strict exemplificativă și poate să nu reflecte ultimele modificări legislative!

Documentele necesare se stabilesc în funcție de fiecare caz în parte!

În vederea întocmirii actelor și procedurilor notariale, toate documentele se vor prezenta ÎN ORIGINAL (cu excepția documentelor despre care se menționează în mod expres că pot fi prezentate în copie)!

1. COPII LEGALIZATE

  • originalele documentelor

2. DECLARAȚII

  • Declaraţie “fără venit”

  • carte/buletin identitate declarant
  •  Declarație “Prima casă”

  • carte/buletin identitate declarant
  •  Declaraţie de acceptare/renunțare la succesiune

  • carte/buletin identitate declarant
  • certificat deces defunct
  •  Declarație pierdere diplomă bacalaureat/licență/acte de stare civilă

  • carte/buletin identitate declarant
  • dovada publicării în Monitorul Oficial a anunțului cu privire la pierderea documentului
  •  Invitație necesară pentru acordarea vizei de ședere în România pentru cetățenii străini

  • carte/buletin de identitate pentru persoana care invită
  • copie act identitate pentru persoana invitată
  •  Declarație acord pentru plecarea copilului minor în străinătate

  • carte/buletin de identitate pentru părinte/părinți
  • certificat naștere minor
  • carte de identitate/pașaport minor
  • copie carte de identitate/pașaport însoțitor

3. PROCURI

  • Procură vânzare imobil

  • carte/buletin identitate proprietar
  • copie act identitate mandatar (împuternicit)
  • acte proprietate imobil
  • încheiere intabulare
  • Procură cumpărare imobil

  • carte/buletin identitate
  • copie act identitate mandatar (împuternicit)
  • Procură ridicare pașaport/carte identitate/acte de studii/acte de stare civilă

  • carte/buletin identitate
  • copie act identitate mandatar (împuternicit)
  • Procură pentru depunerea declarațiilor fiscale on-line

  • certificat înmatriculare societate
  • act constitutiv societate
  • certificat constatator de la Registrul Comerțului
  • carte/buletin identitate administrator
  • copie act identitate mandatar (împuternicit)

4. DAREA DE DATĂ CERTĂ ÎNSCRISURILOR

     PREZENTATE DE PĂRȚI

 • documentele originale, prezentate în numărul de exemplare necesare

5. DIVORȚURI CU/FĂRĂ COPII MINORI

 • carte/buletin identitate soți
 • certificat căsătorie
 • certificate de naștere soți
 • certificate de naștere/cărți de identitate copii minori
 • pentru partajul bunurilor comune: acte proprietate, încheieri intabulare, certificate fiscale etc.

Potrivit legii, putem instrumenta procedura divorțului cu/fără copii minori pentru toate situațiile în care căsătoria a fost încheiată în municipiul București (fără a ține cont de sector) sau ultima locuință comună a soților a fost în municipiul București (fără a ține cont de sector).

6. SUCCESIUNI (MOȘTENIRI)

 • certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces defunct
 • certificat naștere, carte/buletin identitate soț supravietuitor/soție supravietuitoare
 • certificate naștere/căsătorie/carte/buletin identitate copii defunct
 • acte proprietate, incheieri intabulare
 • carte de identitate vehicul, certificat înmatriculare (talon)
 • extras de cont pentru acțiuni și adeverință cu valoarea lor
 • extrase de cont pentru sumele de bani aflate în conturi la bănci
 • certificate fiscale ANAF și DITL pentru defunct
 • 2 martori

7. AUTENTIFICAREA ACTELOR TRANSLATIVE DE PROPRIETATE (CONTRACTE DE VÂNZARE/DONAȚIE/ÎNTREȚINERE/RENTĂ VIAGERĂ, ACTE DE PARTAJ)

 • carte/buletin identitate părți
 • acte proprietate bunuri mobile/imobile
 • incheieri intabulare
 • certificate fiscal pentru bunurile mobile/imobile
 • adeverința de la Asociația de proprietari a blocului din care să rezulte că nu există datorii la plata întreținerii
 • ultimele facturi de la furnizorii de utilităti, însoțite de chitanțele de achitare
 • certificat energetic (după caz)
 • polița de asigurare împotriva dezastrelor (PAD)